0
Dodaj do nich produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN

§ 1. Definicje

1.    Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.    Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
3.    Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobom prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6.    Sprzedawca
LOKAAH TREE BANAŚ SPÓŁKA JAWNA, tel. 513 502 028, kontakt@lokaah.pl, NIP 5833309913, REGON 380552676 .
7.    Adres siedziby Sprzedającego
TRAKT ŚW. WOJCIECHA 395,
80-007 GDAŃSK
8.    Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://shop26278-1.yourtechnicaldomain.com za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
9.    Umowa sprzedaży - umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
10.  Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://shop26278-1.yourtechnicaldomain.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html.
11.  Elektroniczny formularz zwrotu -  udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://shop26278-1.yourtechnicaldomain.com/returns-open.php.
12.  Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://shop26278-1.yourtechnicaldomain.com/rma-open.php.
13.  Wysłanie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
14.  Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
15.  Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów - subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane w formie gwiazdek od 1 do 5.
16.  Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
17.  Newsletter -usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
18.  Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
19.  Konto klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie, do którego Klient uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.

§ 2. Postanowienia ogólne

1.    Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
1.    zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
2.    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
3.    dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
4.    przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
5.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
6.    przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
§  Firefox
§  Chrome
§  Microsoft Edge
2.    dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
3.    Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
4.    Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie
6.    Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
7.    Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanych jako „RODO”.
8.    W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
9.    Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
10.  Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).
11.  Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne należności o podobnym charakterze.
12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

<br>

§ 3. Zamówienia

1.    Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
2.    Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
3.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
4.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
4.1    Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4.2.    Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
4.3.    Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.
4.4.    Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:
    Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
5.    W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie do 14 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
6.    Na czas realizacji zamówienia składa się skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi niezwłocznie, nie później niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Czas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym wynosi średnio 2 dni robocze.
7.    Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy
8.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
9.    Zamówione towary wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
10.  Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§ 4. Płatność
1.    Płatności za zakup Towarów mogą być dokonywane w następujący sposób:
1.    Za pobraniem przy wartości zamówienia powyżej 99,00 złotych,
2.    Przelewem tradycyjnym na konto zgodnie z poniższymi danymi:
        Lokaah Tree Banaś spółka jawna
       Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 2654 1425
    W tytule przelewu należy podać swoje dane i numer zamówienia
3.    W przypadku wybrania płatności za pobraniem lub odbioru osobistego Towaru z płatnością przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
4.    Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu zapłaty przez Klienta.
5.    Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 5. Dostawa
1.    Towar przesyłany jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost oraz DHL Parcel.
2.    Sposób wysyłki i dostarczenia Towaru, z wyjątkiem bezpłatnego odbioru osobistego przez Klienta, o którym mowa w ust. 4-9 podlega opłacie zgodnie z zestawieniem przedstawionym poniżej:
15,99 zł - Kurier DHL, odbiór w punktach DHL POP obsługujących punkty sklepów sieci: Żabka, Lidl, Stokrotka, Kaufland, Lewiatan, Inmedio oraz stacje sieci Shell. Doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
18,99 zł - Kurier DHL, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
19,99 zł - Kurier DHL POBRANIE, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
11,99 zł – Paczkomaty InPost, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00.
! Przy zamówieniach o wartości Towarów przekraczających 199 złotych, wysyłane są nieodpłatnie (nie dotyczy przesyłek zagranicznych).

3.    Realizacja dostawy 0 zł, tylko za dokonaniem przedpłaty. Minimalna wartość zamówienia wynosi 25 zł
4.    BEZPŁATNY Odbiór osobisty dostępny jest w sklepach stacjonarnych sieci Lokaah. Adresy sklepów dostępne są pod adresem https://lokaah.pl/kontakt/; Podczas odbioru paczki, kupujący jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz inicjałów Klienta.
5.    Numer zamówienia widnieje w wysłanym do nabywcy komunikacie e-mail, potwierdzającym dokonanie transakcji.
6.    Klient jest zobowiązany do odebrania paczki w ciągu 10 dni od dostarczenia do sklepu stacjonarnego.
7.    Nieodebranie przesyłki w w/w terminie będzie skutkowało odesłaniem paczki do Sklepu Internetowego, znajdującego się przy ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.

§ 6. Reklamacje, zwroty
1.    W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji Towaru, Klient powinien odesłać Towar, załączając odpowiednie formularze wskazane w ust. 2 pkt. 3, na adres sklepu internetowego:
 Sklep Internetowy Lokaah, ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.
2.    W przesyłce, o której mowa w ust. 1, powinny znaleźć się:
o   zwracany towar;
o   dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, jeśli taka była wystawiona;
o   wypełniony i podpisany formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub reklamacji, jeśli towar jest reklamowany, z podanym numerem konta do zwrotu dokonanej przez Klienta płatności w przypadku przyjęcia zwrotu lub uznania reklamacji.
3.    Formularz odstąpienia od umowy – POBIERZ FORMULARZ PDF
4.    Formularz zgłoszenia reklamacji  - POBIERZ FORMULARZ PDF
5.    Zwroty środków realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 14 dni po otrzymaniu Towaru oraz wypełnionego Formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub też pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
6.    W przypadku zgłoszenia reklamacji należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
7.    Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację.
8.    O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
9.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
o   Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
o   Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
o   Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
10.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.    Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do sklepu internetowego.

  1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego – tu pdf - przesyłając je drogą elektroniczną na adres: kontakt@lokaah.pl lub na adres pocztowy ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk
  2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

3.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4.    Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (wysyłka sprzedażowa).
5. Sprzedawca ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru w przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub towarem wadliwym. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9.  Towar należy dostarczyć na adres Sklepu wskazany w § 5 ust. 1.
10.  W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11.  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 pkt 3 i pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, tj. w stosunku do umowy sprzedaży:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8. Włączenie odpowiedzialności Sprzedawcy
1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie niepoprawnych informacji teleadresowych lub dotyczących cech Towaru w formularzach dostępnych na stronie, lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę
2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących przypadkach:
a.    wskazywania prze Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę;
b.    naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym innych Klientów);
c.     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
d.    podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

§ 9. Opinie

1.    Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
2.    W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
3.    Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
4.    Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszcza jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem "opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako "opinia niepotwierdzona zakupem".
5.    Sprzedający może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
6.    Sprzedający nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
7.    Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
8.    Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
9.    Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
10.  Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 8. Własność intelektualna

1.    Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
2.    Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
3.    Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
1.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
2.    wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
3.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
4.    w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5.    wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
4.    Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1.    Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 05.07.2023r
2.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
3.    Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
4.    Powielania, reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych treści w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością za takie nieuprawnione wykorzystanie.
5.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
7.    Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

<br>
POLITYKA PRYWATNOŚCI
10. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera należącego do ovhcloud.com na której przechowywany jest Sklep internetowy. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników strony. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa. Dane właściciela serwera dostępne na https://www.ovhcloud.com/pl/

19. Jak się z nami skontaktować?
W sprawach z zakresu Polityki Prywatności oraz we wszelkich innych sprawach możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • mailowo wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: kontakt@lokaah.pl
  • telefonicznie: +48 513 502 028 (pn.-pt. 07:00-15:00)

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTÓW

Kupione u nas towary zwrócisz łatwo i w sposób jaki chcesz.
W naszym sklepie nie musisz się martwić o to, że wybrany rozmiar nie będzie pasował lub w jakikolwiek inny sposób nie spełni Twoich oczekiwań. Wybierz dowolnego kuriera, spakuj paczkę i dołącz do niej formularz zwrotu oraz dowód zakupu i wyślij paczkę na adres ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY PDF

Zgodnie z obowiązującym prawem masz 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Jeśli więc towar nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go do nas odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 351 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-08
Polecam
2024-07-03
Super szarawary
pixel