Produkty

Sklep internetowy „Lokaah” dostępny pod adresem www.lokaah.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony przez Dorotę Liberadzką, wykonującą działalność gospodarczą pod firmą PROPERITA Dorota Liberadzka w Brzozówce (87-123) przy ulicy Cisowej 11, NIP: 6040011970, REGON: 220864256; adres e-mail: sklep@lokaah.pl, telefon: +48 513 502 028.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://lokaah.pl.
 2. Sprzedawca – Dorota Liberadzka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PROPERITA Dorota Liberadzka w Brzozówce (87-123) przy ulicy Cisowej 11, NIP: 6040011970, REGON: 220864256.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 9. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 10. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży, umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta oraz przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 6. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
 7. Rejestracja nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, dostęp do poczty elektronicznej.
 9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, określając ilość jaką zamierza nabyć, oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość, potwierdzająca zamówienie, zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu).
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 5. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca umożliwia osobisty odbiór Towaru przez Klienta w sklepie stacjonarnym mieszczącym się na Szerokiej 39 w Toruniu (87-100). Osobisty odbiór Towaru następuje w godzinach pracy sklepu stacjonarnego, po uprzednim poinformowaniu Klienta telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o możliwości odbioru Towaru.

Przesyłki przesyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i DPD Polska.

0 zł – Odbiór osobisty w sklepie Lokaah, adres: 87-100 Toruń, Szeroka 39.
14 zł – Przesyłka ekonomiczna, Kurier 48- przewidywany termin realizacji usługi to 2-3 dni robocze.
16,5 zł – Przesyłka ekonomiczna, POBRANIE, Kurier 48 -przewidywany termin realizacji usługi to 2- 3 dni robocze.
15.99 zł – Kurier DPD – PRIORYTET, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00.
19.99 zł – Kurier DPD - POBRANIE, PRIORYTET, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00.
Przy zamówieniach o wartości towarów powyżej 300 złotych – WYSYŁKA DPD GRATIS

Honorujemy następujące płatności:

 1. Za pobraniem przy przy wartości zamówienia powyżej 39 złotych.
 2. Przelew tradycyjny na dane:
  Properita Dorota Liberadzka
  Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 2654 1425
  W tytule przelewu należy podać swoje dane i numer zamówienia.
 3. Płatności online za pośrednictwem Przelewy24, prowadzonego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15 (zgodnie z zasadami określonymi regulaminem systemu Przelewy24)

Oferta hurtowa

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sprzedaży hurtowej.
Przy zakupach w sklepie internetowym powyżej 1000 złotych przysługuje rabat 15%.
Rabat naliczany jest od całości zamówienia (nie ma osobnych cen hurtowych na poszczególne produkty)
Jeśli akurat nie ma w sklepie internetowym towaru który Państwa interesuje sprowadzimy go na życzenie.
W przypadku chęci zakupów hurtowych w sklepie stacjonarnym prosimy o kontakt bezpośrednio z danym sklepem, w celu ustalenia szczegółów i sprawdzenia dostępności towaru. Każdy sklep stacjonarny może mieć własną politykę zniżkową.
W przypadku chęci współpracy prosimy dzwonić na numer 513502028 bądź pisać na sklep@lokaah.pl

Inne warunki związane z płatnością i wysyłką:

 1. Klient korzystający z metod płatności określonych w ust. 1 pkt. 1-2 zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 3. W przypadku wybrania płatności za pobraniem lub odbioru osobistego Towaru z płatnością przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji towaru należy odesłać towar z odpowiednimi formularzami na adres sklepu internetowego:
Sklep Internetowy Lokaah
Kopernika 26/2
87-100 Toruń

W przesyłce powinny znaleźć się:

 1. zwracany towar,
 2. dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury jeśli taka była wystawiona,
 3. wypełniony i podpisany formularz odstąpienia od umowy i dodatkowo reklamacji jeśli towar jest reklamowany z podanym numerem konta do zwrotu płatności.

Formularz odstąpienia od umowy – Pobierz plik PDF
Formularz zgłoszenia reklamacji – Pobierz plik PDF

ZWROTY PIENIĘDZY REALIZUJEMY BEZZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU TOWARU.

Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez
 3. Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu, przesyłając je drogą elektroniczną na adres sklep@lokaah.pl lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Towar należy dostarczyć na adres: Sklep Internetowy Lokaah, Kopernika 26/2, 87-100 Toruń
 12. W razie odstąpienia od umowy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy: 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać z formularzem drogą elektroniczną na adres sklep@lokaah.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Sklep internetowy Lokaah, Kopernika 26/2, 87-100 Toruń
 6. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 7. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących przypadkach: wskazywania prze Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę; naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym innych Klientów); korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie; podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem (…) 2016 r.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument, stanowiący załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod domeną https://lokaah.pl, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. Dorota Liberadzka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą PROSPERITA Dorota Liberadzka w Brzozówce (87-123) przy ulicy Cisowej 11, NIP: 6040011970, REGON: 220864256; adres e-mail: sklep@lokaah.pl, telefon: +48 513 502 028.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych.
  1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 6. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.: złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, zawarcia umowy sprzedaży, wystawienia faktury VAT, prowadzenia Konta klienta, realizacji usługi „Newsletter”.
 2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

Polityka „Cookies”

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

Prawa i obowiązki

 1. Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej sklep@lokaah.pl.
 3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.
 • Brak produktów