Regulamin

Poniższy regulamin wchodzi w życie 15 września 2022 (ostatnia aktualizacja 15 grudnia 2022)

Najnowsza aktualizacja polityki prywatności 06 października 2022

Regulamin sklepu internetowego Lokaah

Niniejszy dokument, stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego „Lokaah” dostępnego pod adresem www.lokaah.pl, prowadzonego przez firmę LOKAAH TREE BANAŚ SPÓŁKA JAWNA w Gdańsku (80-007) przy ulicy Trakt św. Wojciecha 395, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736666, posiadającą NIP: 5833309913, REGON: 380552676; adres e-mail: [email protected], telefon: +48 513 502 028.

Definicje

 1. Sklep internetowy –  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://lokaah.pl, określony powyżej w komparycji niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca –– LOKAAH TREE BANAŚ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku (80-007) przy ulicy Trakt św. Wojciecha 395, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736666, NIP: 5833309913, REGON: 380552676.
 3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa– usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 7. Towar– produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie, do którego Klient uzyskuje dostęp przy użyciu indywidualnego loginu i hasłą.
 9. Formularz zamówienia– formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu, w szczególności poprzez dodanie towaru/produktu do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Newsletter– usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 12. Dzień roboczy– dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Rejestracja– Założenie Konta klienta, które odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.

§1.  Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, na co wyraża zgodę poprzez zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin sklepu internetowego Lokaah” podczas Rejestracji konta klienta lub też przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca przestrzega zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanych jako „RODO”.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym następuje poprzez zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności Sklepu internetowego Lokaah i wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia” podczas Rejestracji konta klienta lub też przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego, stanowiąca załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu
 6. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.
 7. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 8. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 9. Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.
 10. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).
 11. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne należności o podobnym charakterze.
 12. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Towarów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.

§2. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży, umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta oraz przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie Newslettera.
 2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 6. Założenie Konta klienta, zwane dalej jako „Rejestracja” odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.
 7. Rejestracja jest bezpłatna i nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę obejmują korzystanie z urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej obsługującej pliki Cookies oraz konto i dostęp do poczty elektronicznej.
 9. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru określonego Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, określając ilość jaką zamierza nabyć, oraz gdy jest taka możliwość, wskazując cechy zamawianego Towaru. Po dokonaniu wyboru Towaru, tj. dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym, Klient wypełnia Formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość, potwierdzająca zamówienie, zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§4. Czas realizacji zamówienia oraz dostawy 

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia na Towary według kolejności ich wpływu.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Towaru przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru Klientowi niezwłocznie, nie później niż 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Czas realizacji zamówienia w Sklepie internetowym wynosi średnio 2 dni robocze.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć ewentualny czas dostawy Towaru do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 5. Zamówione towary wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

§5. Dostawa i oferowane metody płatności 

 1. Towar przesyłany jest za pośrednictwem DPD Polska oraz Paczkomatów InPost.
 2. Sposób wysyłki i dostarczenia Towaru, z wyjątkiem bezpłatnego odbioru osobistego przez Klienta, o którym mowa w ust. 4-9 podlega opłacie zgodnie z zestawieniem przedstawionym poniżej:
  • 15,99 zł – Kurier DPD, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
  • 19,99 zł– Kurier DPD – POBRANIE, doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
  • 12,50 zł – Paczkomaty InPost, gabaryt A– doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
  • 13,50 zł – Paczkomaty InPost, gabaryt B– doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
  • 16,00 zł  Paczkomaty InPost, gabaryt C– doręczenie w następnym dniu roboczym po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 12:00;
  • Przy zamówieniach o wartości Towarów przekraczających 300 złotych, wysyłane są nieodpłatnie;
 3. Realizacja dostawy 0 zł, tylko za dokonaniem przedpłaty. Minimalna wartość zamówienia wynosi 25 zł.
 4. Odbiór osobisty dostępny jest w sklepach stacjonarnych. Adresy sklepów dostępne są na stronie https://lokaah.pl/kontakt/ ; Podczas odbioru paczki, kupujący jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz inicjałów klienta.
 5. Numer zamówienia widnieje w wysłanym do nabywcy komunikacie e-mail, potwierdzającym dokonanie transakcji.
 6. Klient jest zobowiązany do odebrania paczki w ciągu 10 dni od dostarczenia do sklepu stacjonarnego.
 7. Nieodebranie przesyłki w w/w terminie będzie skutkowało odesłaniem paczki do sklepu internetowego, znajdującego się przy ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.
 8. Płatności za zakup Towarów mogą być dokonywane w następujący sposób:
  • za pobraniem przy wartości zamówienia powyżej 39,00 złotych;
  • przelewem tradycyjnym na konto zgodnie z poniższymi danymi:
   • Lokaah Tree Banaś spółka jawna
   • Alior Bank 24 2490 0005 0000 4600 2654 1425.
   • W tytule przelewu należy podać swoje dane i numer zamówienia;
  • płatności online za pośrednictwem Przelewy24, prowadzonego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kanclerskiej 15 (zgodnie z zasadami określonymi regulaminem systemu Przelewy24).
 9. Przy zakupach w Sklepie internetowym powyżej 1000,00 złotych Klient otrzymuje rabat na Towary w wysokości 10% wartości całego zamówienia.
 10. Przy zakupach w Sklepie internetowym powyżej 3000,00 złotych Klient otrzymuje rabat na Towary w wysokości 15% wartości całego zamówienia.
 11. Przy zakupach w Sklepie internetowym powyżej 6000,00 złotych Klient otrzymuje rabat na Towary w wysokości 20% wartości całego zamówienia.
 12. W przypadku braku w Sklepie Internetowym określonego towaru lub produktu, może on być sprowadzony na życzenie Klienta.
 13. Klient korzystający z metod płatności określonych w ust. 3 pkt. a) – b) ( proszę o wskazanie prawidłowych ustępów i punktów/lit., zgodnie ze zmienionym układem regulaminu ), zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 14. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o prawidłowym dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 15. W przypadku wybrania płatności za pobraniem lub odbioru osobistego Towaru z płatnością przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po jego potwierdzeniu.
 16. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§6. Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji Towaru, Klient powinien odesłać Towar, załączając odpowiednie formularze wskazane w ust. 2 pkt. 3, na adres sklepu internetowego: Sklep Internetowy Lokaah, ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.
 2. W przesyłce, o której mowa w ust. 1, powinny znaleźć się:
  • zwracany towar;
  • dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, jeśli taka była wystawiona;
  • wypełniony i podpisany formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub reklamacji, jeśli towar jest reklamowany, z podanym numerem konta do zwrotu dokonanej przez Klienta płatności w przypadku przyjęcia zwrotu lub uznania reklamacji.
 3. Formularz odstąpienia od umowy – Pobierz plik PDF
 4. Formularz zgłoszenia reklamacji – Pobierz plik PDF
 5. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 7 dni po otrzymaniu Towaru oraz wypełnionego Formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub też pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§7. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w tym umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik.
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie na formularzu wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a), przesyłając je drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 6 ust. 1.
 4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od mowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Towar należy dostarczyć na adres Sklepu wskazany w § 6 ust. 1.
 12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 pkt 3 i pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, tj. w stosunku do umowy sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§8. Rękojmia za wady Towaru

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.
 5. Zgłoszenie o wykryciu wady Towaru należy przesłać wraz z formularzem, o którym mowa w  6 ust. 2 pkt 3 lit. b) drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 6 ust. 1.
 6. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych i tym samym zasadności złożonej Reklamacji, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 6 ust. 1.
 7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta o wykryciu wady w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 8. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§9. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych, w szczególności przez podanie niepoprawnych informacji teleadresowych lub dotyczących cech Towaru w formularzach dostępnych na stronie, lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia prawa lub pozbawienia Klienta prawa korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania zamówień w następujących przypadkach:
  • wskazywania prze Klienta danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd Sprzedawcę;
  • naruszenia przez Klienta dóbr osobistych Sprzedawcy bądź osób trzecich (w tym innych Klientów);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie;
  • podejmowania działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, w szczególności grafiki, zdjęcia, teksty, układ stron, logotypy, hasła reklamowe korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 1062 ze zm.) i są wyłączną własnością Sprzedawcy.
 2. Powielanie, reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych treści w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością za takie nieuprawnione wykorzystanie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści powiadomienie na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie wprowadzonych zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub zapisu na sąd polubowny. Niezależnie od tego, Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług i sprzedaży towarów na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego Lokaah

 

1. Informacje ogólne:

Ochrona prywatności i danych osobowych ma dla nas niebagatelne znaczenie, w związku z czym przedstawiamy ten dokument wyjaśniający zasady przetwarzania, gromadzenia, ochrony i wykorzystywania informacji o Użytkownikach i Klientach odwiedzających nasz Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.lokaah.pl oraz zasady stosowania w jego ramach plików „Cookies” (ciasteczek). Dokument ten stanowi również załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych osobowych Klientów. Nie przetwarzamy danych osobowych Klientów w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, chyba, że za pośrednictwem witryny zostanie założone Konto klienta, wypełniony zostanie formularz zamówienia w celu dokonania zakupu lub też Klient sam zechce się z nami skontaktować przez zamieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, wyrażając w ten sposób dobrowolną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez Klienta danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz.U.UE.L.2016.1), dalej jako: RODO;
 • ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648)), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE.

Na podstawie tych aktów prawnych opracowaliśmy również wewnętrzne procedury w celu ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu internetowego Lokaah.

2. Kto jest Administratorem danych osobowych Klienta?

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. firma Lokaah Tree Banaś spółka jawna z siedzibą w Gdańsku (80-007) przy ulicy Trakt św. Wojciecha 395, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736666, NIP: 5833309913, REGON: 380552676f; adres e-mail: [email protected], telefon: +48 513 502 028, dalej jako „Administrator danych osobowych”.

3. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której te dane dotyczą.

4. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie czynności jakie Administrator danych osobowych może wykonać na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. W jaki sposób zbierane są dane Klientów i Użytkowników?

 • przez kontakt telefoniczny z Administratorem danych osobowych;
 • przez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego w Sklepie internetowym, umożliwiającego utworzenie Konta klienta;
 • przez edytowanie danych zapisanych w ramach Konta klienta;
 • przez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym;
 • przez bezpośrednią wizytę w sklepie stacjonarnym Lokaah;
 • za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookies.

6. Jakie dane osobowe są zbierane?

Administrator danych osobowych zbiera oraz przetwarza dobrowolnie podane dane Klientów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz informacje zawarte w treści wysyłanych na adres Administratora danych osobowych wiadomości, w tym wiadomości e-mail.

7. Jakie są cele, zakres oraz podstawy prawne dla których zbierane i przetwarzane są dane Użytkowników i Klientów?

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:

 • nawiązania kontaktu i realizacji usług Sklepu internetowego zgodnie z zawartą umową sprzedaży (lub do podjęcia działań na życzenie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy)
 • w celach prowadzenia księgowości, wystawienia faktury VAT, prowadzenia Konta klienta;
 • dostosowania zawartości Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów i Użytkowników, takich jak wybór języka, koloru, układ, rodzaj czy rozmieszczenie treści na stronie;
 • realizacji usługi „Newsletter”;
 • tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin Sklepu internetowego oraz sposobu korzystania z niego, aby móc dokonać pomiaru atrakcyjności Sklepu internetowego. Ma to na celu stałe ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • do celów wynikających realizacji swoich praw i uzasadnionych interesów przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów i praw mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Nawiązując z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza rejestracji, Klient lub Użytkownik oczywiście przekazuje nam swoje dane osobowe. Dane podane  w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w przesłanej wiadomości są dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Klientem lub Użytkownikiem oraz pełnej realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych poprzedza zgoda Użytkownika lub Klienta na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i/lub b) RODO tj. w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

8. Czym są pliki cookies? Do czego służą?

Sklep internetowy www.lokaah.pl, podobnie jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to fragmenty danych i informacji wysyłane przez serwer www, tymczasowo przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta lub Użytkownika – a więc komputera, tabletu czy smartfonu, z którego łączy się ze Sklepem internetowym. Pliki cookies gromadzą informacje na temat zachowania i sposobu korzystania przez użytkowników ze strona internetowych. Pliki te służą zapewnieniu możliwości sprawnego i poprawnego funkcjonowania stron internetowych lub ich efektywniejszego działania. Dostarczają również konkretnych informacji właścicielom danej witryny (m.in. statystyki odsłon, zapewnienie bezpieczeństwa). Nie służą jednak identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana niczyja tożsamość. Dzięki plikom cookies możliwe jest np. utrzymanie sesji Klienta po opuszczeniu Sklepu internetowego w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

Użytkownik  może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu. Korzystanie ze Sklepu internetowego będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies, co może powodować znaczne ograniczenie dla danego Użytkownika.

Poniżej znajdują się informacje o tym jak zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach:

9. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym:

 • niezbędne: pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego: bez nich strona nie działałaby poprawnie;
 • funkcjonalne: mają one za zadanie zapamiętać wybrane przez Użytkownika lub Klienta ustawienia i personalizację wyglądu strony, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu itp.;
 • zapewniające bezpieczeństwo: służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
 • wydajnościowe: umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego, pomagają naprawiać zaistniałe błędy;
 • analityczne: pozwalają na śledzenia ruchu na stronie, dostarczają informacji na temat liczby odwiedzających i korzystających ze Sklep internetowego osób, danych geograficznych, czasu spędzonego na Sklepie internetowym, odwiedzonych podstron Sklepu internetowego. W tym celu Administrator danych wykorzystuje narzędzie Google Analytics zapewnione przez Google LLC z siedzibą w USA. (polityka prywatności Google);
 • Cookies facebook.com: funkcjonują celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu w ramach Sklepu internetowego (polubienie, udostępnienie treści etc. ). Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii (polityka cookies Facebook.com);

10. Oprócz tego, Pliki cookies można podzielić na:

 • sesyjne”: przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe”: przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub Użytkownika.
 • Portale społecznościowe: Na jednej z podstron Sklepu internetowego umieściliśmy wtyczki do serwisu społecznościowego Facebook, co w praktyce oznacza to, że odwiedzając nasz Sklep internetowy, przeglądarka Klienta lub Użytkownika nawiąże od razu bezpośrednie połączenie z serwerami wspomnianych mediów społecznościowych, przekazując informacje o wyświetleniu Sklepu Internetowego Lokaah w przeglądarce Klienta lub Użytkownika.

11. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera należącego do ovhcloud.com na której przechowywany jest Sklep internetowy. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników strony. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa. Dane właściciela serwera dostępne na https://www.ovhcloud.com/pl/

12. Newsletter

Otrzymywanie newslettera Sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, jednak dla jego otrzymywania konieczne jest udostępnienie adresu e-mail Użytkownika.

Udostępnione dane zostają zapisane w bazie systemu MailerLite na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

13. Komu udostępniane są dane osobowe Klienta lub Użytkownika?

Odbiorcą danych osobowych Klienta lub Użytkownika mogą być osoby trzecie działające na zlecenie Administratora danych osobowych, przetwarzające dane osobowe w celach szczegółowo określonych przez Administratora danych osobowych i/lub podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą to być: dostawcy usług marketingowych, hostingu strony internetowej oraz jej pozycjonowania, podmioty udzielające wsparcia w zakresie IT lub dokonujące analizy stron internetowych, jak również podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości i windykacji, wspomniane wyżej portale społecznościowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podmioty realizujące wydruk korespondencji lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, przedsiębiorstwa zapewniające archiwizację dokumentów.

 

 • Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  – Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

 2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  – kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

14. Uprawnienia Użytkowników i Klientów

Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do usuwania danych osobowych (czyli tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora danych osobowych (Sprzedawcy) lub adres poczty elektronicznej [email protected].

15. Prawa i obowiązki Administratora danych

Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości realizacji usług wobec takiego Użytkownika przez Administratora danych osobowych (Sprzedawcę).

16. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

 • Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego: dane będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Ponadto, w związku z wykorzystywaniem przez Sklep internetowy plików cookies, tak zwane „cookies sesyjne” przechowywane będą jedynie  do czasu faktycznego korzystania ze Sklepu internetowego, natomiast tak zwane „cookies trwałe” zachowywane będą na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefonie komórkowym) zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej na danym urządzeniu Użytkownika. Umożliwi to naszej witrynie rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Sklepu internetowego.

17. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, fałszowaniem, modyfikacją, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

18. Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji w dowolnym momencie, zamieszczając nową, właściwą Politykę Prywatności na Sklepie internetowym. O wszystkich zmianach Administrator danych osobowych będzie informować Użytkowników i Klientów w sposób jasny i czytelny.

19. Jak się z nami skontaktować?

W sprawach z zakresu Polityki Prywatności oraz we wszelkich innych sprawach możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

- Koszyk
- Moje konto
- Regulamin
LOKAAH TREE BANAŚ SPÓŁKA JAWNA
TRAKT ŚW. WOJCIECHA 395, 80-007 GDAŃSK
KRS: 0000736666
NIP: 5833309913
REGON: 380552676
+48 513-502-028 (pn.-pt. 07:00-15:00)
[email protected]
Projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki